- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

ثبت نام برای رقابت در هجدهمین مسابقات ملی مهارت آغاز شد.

ﻧﺤﻮة ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﻮرﺗﺎل دﻓﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎرت و ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮري در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 96/4/23 اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.پیرو جلسه کمیته المپیاد استان مقرر گردید ثبت نام از متقاضیان استان در مراکز تا تاریخ 96/4/10 توسط  رابطین  مراکزدر  پورتال  المپیاد  صورت  پذیرد و مدارک ایشان نیز تحویل گردد.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

-1 ﻋﮑﺲ 3×4 ﺗﻤﺎم رخ ﺟﺪﯾﺪ-2 ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ3- ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ-4 ﮐﭙﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ5- ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ (ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ذﮐﻮر و ﻣﺸﻤﻮل). 6- ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻼن ﺑﻪ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ذﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ.

((ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد))

آزمون مرحله شهرستانی در تاریخ 13 / 4/ 96 در مراکز به صورت کتبی برگزار می­گردد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺳﺘﺎﻧﯽ: 5 و 6 مرداد ماه 1396

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري مرحله کشوری: ﻧﯿﻤﻪ دوم آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 1396

 فهرست رشته های هجدهمین مسابقات ملی مهارت (۱۳۹6)

ردیف نام رشته کد جهانی ردیف نام حرفه کد جهانی
1 ساخت و تولید تیمی (۳ نفره) 03 19 جواهر سازی 27
2 مکاترونیک ( تیمی ۲ نفره) 04 20 گل آرایی 28
3 طراحی مهندسی مکانیک 05 21 خیاطی(فناوری مد) 31
4 تراش CNC 06 22 قنادی(شیرینی پزی) 32
5 فرز CNC 07 23 فناوری اتومبیل 33
6 فناوری اطلاعات-راهکارهای نرم افزاری برای تجارت 09 24 آشپزی 34
7 جوشکاری 10 25 نقاشی خودرو 36
8 کاشیکاری دیوار و کف 12 26 طراحی فضای سبز(تیمی ۲ نفره) 37
9 صافکاری خودرو 13 27 تبرید و تهویه 38
10 لوله کشی و گرمایشی 15 28 فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای تحت شبکه 39
11 الکترونیک 16 29 فناوری طراحی گرافیک 40
12 طراحی و توسعه وب 17 30 کار بر روی صفحات فلزی 46
13 تاسیسات الکتریکی 18 31 آکواترونیک(مدیریت منابع آب) --
14 کنترل صنعتی 19 32 معماری سنگی 08
15 آجر چینی 20 33 نجاری 26
16 رباتیک ( تیمی ۲ نفره ) 23 34 گچکاری 21
17 کابینت سازی( چوبی) 24 35 شبکه های کابلی 02
18 اتصالات چوبی 25 36 تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه سنگین 49